Her er Langangen Vel sin høringsuttaelse:

Tilgjengelige filer

magne torsdag 18. oktober 2018 15:00
Innspill til høring: E18 Langangen – Kjørholt. Plan-ID 836

E18 nærmer seg realisering og Langangen vel har en del synspunkter på reguleringsplanen.

1. På bru for Fv.30 i Langangen sentrum må fortau mot sør utbedres og gjøres bredere, slik dette blir en trygg skolevei for barn som kommer gående og syklende. Fortauet er idag for smalt og unger får styret til sykkelen mellom rekkverket til Langangen bru. Før anleggstrafikken kan kjøre her må dette utbedres. Fortau mot nord kan fjernes slik at veien beholder sin bredde.

2. Dere har anleggsvei i krysset Langangsveien - Sundsåsveien. Se Figur 10. Fase 1 under vedlegg 31 anleggsvei. Fra Langangen bru til innkjøringa inn til Kjøyaveien på Fv.30 er det smal vei. Under vedlegg 15 planbeskrivelse, 6.9.8 fv.30 Langangen så blir det anleggstrafikk her under bygging av bru 2. Her må fv.30 utbedres før oppstart. Gang- og sykkelvei må på plass på hele strekningen.

3. Ved rundkjøringa opp til E18 fra Fv.30 Larviksvei er det ikke gangfelt og livsfarlig for myke trafikanter og krysse veien. Når dette blir en del av anleggsveien deres, se figur 2, fase1 under vedlegg 31 anleggsgjennomføring, må det gjøres tiltak her før anleggstrafikken starter. Bilister tar ikke hensyn til fotgjengere og syklister.

4. Markavegen er smal. Her har dere tegnet at det kommer til å bli anleggsvei (se figur 7, fase 1under vedlegg 31 anleggsgjennomføring). Under arbeid på Langangen bru 1 som det står i vedlegg 15 planbeskrivelse. 6.9.3 vil Markavegen få midlertidige stenginger. Dette er en skolevei og vi må ha tiltak som sikrer en trygg skolevei under anleggsgjennomføringen.

5. Det står også i pkt. 6.9.3 at berørte hus som ikke innløses vil få tilbud om midlertidig opphold pga anleggsgjennomføring. Vi godtar ikke midlertidige flyttinger som innebærer at boliger må stå ubebodde under anleggsperioden. Vi krever at det utarbeides en plan på gjennomføring av anleggsperioden som ikke innebærer ulempen med midlertidig flytting for noen av beboerne i Markavegen.

6. Vi godtar ikke midlertidige stenginger av eksisterende veier.

7. Vi vil ha sikkerhetstiltak for myke traffikanter på Langangsvegen gjennom Langangen sentrum. Vi vil ha 3 opphøyde gangfelt med lys på følgende steder: ved Lysåsveien/ Langangsvegen v/Langangen mat, ved krysset Markavegen/Langangsvegen og ved krysset Sundbakken/Langangsvegen. Vi ønsker også nedsatt hastighet til 40 km/t på Langangsvegen fra rundkjøringen og ned til Sundsåsveien. Dette fordi det erfaringsmessig blir mye gjennomkjøring ved kø på E18. Vi frykter at trafikkavikling med rundkjøring på eksisterende E18 bro vil føre til økt trafikk gjennom Langangen. I tillegg er det omkjøringsvei for E18. Økt trafikk betyr større fare for myke trafikanter.

8. Under anleggsperioden vil vi ha gjennomkjøring forbudt for kjøretøy over 3,5 tonn i Langangen. Ved økt trafikk på grunn av gjennomkjøring og omkjøringer er ikke eksisterende veianlegg på Fv 30 egnet for tyngere kjøretøy.

9. Veitraseen til ny E18 fra Langangen må støyskjermes optimalt. Det er bebyggelse på flere steder i Langangen som blir berørt av trafikkstøy, både eksisterende boligfelt, planlagt nytt boligfelt og på Kokkersvold.

10. De nye broene må lages med høye støyskjermer, minst 2m for optimal skjerming, slik at bygda får minst mulig støybelastning og på grunn av sikkerhet i forhold til nedfall. Skjøtene på brua vil vi ha de som er best mulig og ikke støyer når tungtransport kjører over.

11. Dagens E18 bro over Langangen må sikres med minimum 2m høye skjermer for å sikre nedfall fra denne.

12. Vi ønsker at det innstalleres rystelsesinstrumenter og at eksisterende bebyggelse kartlegges før oppstart. Dette for å kunne dokumentere eventuelle skader på bygg og eiendom ved sprengningsarbeid under anleggsfasen.

13. Stulen gårdsbarnehage i Langangsvegen er en viktig del av Langangen. Det må tas hensyn til at det er kjøring til og fra barnehage på denne veien. Stulen gårdsbarnehage må sikres at trygg transport kan gjennomføres i anleggsgjennomføringen .

Langangsvegen på denne strekingen er utsatt med stor trafikk ved gjennomkjøring og omkjøring. Av sikkerhetsmessige hensyn, både med tanke på barnehagen og at det er skolevei, vil vi ha en busslomme på begge sider av vegen ved innkjøringen til Stulen gårdsbarnehage.

14. Det må utarbeides anleggsveier slik at all anleggstrafikk foregår på disse. Det er generelt viktig at det kommer strenge og klare regler for anleggstrafikken slik at man unngår transport på det ordinære veinettet gjennom Langangen.

Med vennlig hilsen

Halvor Sjulstad

(sign.)

For Styret i Langangen Velforening