E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru legges på høring

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne lørdag 08. september 2018 18:16

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 vedtok Utvalg for miljø- og byutvikling i møte den 28.08.2018, sak 61/18, å legge forslag til reguleringsplan for E18 regulering nord, Langangen–Kjørholt (med ny Grenlandsbru) ut på høring og offentlig ettersyn.

Se høringen her: https://www.porsgrunn.kommune.no/no/eDemokrati/Horinger/E18-Langangen-Kjorholt-med-ny-Grenlandsbru-legges-pa-horing-/