Ny-E 18

 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.
Høring av planprogram.
I henhold til § 9-4 i Plan- og bygningsloven gjør vi med dette kjent at Statens vegvesen Region sør setter i gang arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning for E18 på strekningen Vestfold grense–Langangen i Porsgrunn kommune.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å fastlegge endelig trasé for ny firefelts motorveg på strekningen Vestfold grense–Langangen.

Mer info på vegvesenets sider her.

 

Referat info/medlems møte E-18

Dato: Onsdag 09.11.05
Det var 63 stk. til stede
Ordstyrer var Henning Knutsen
Referent var Sondre Solstad
Først så holdt statens veivesen en innformasjon om framgangen og de 3 alternative vei traseene. Det var ikke så veldig mye nytt fra innformasjons møtte på klubbhuset tidligere. De innspillene som kom på dette møte var tatt med videre i planarbeide. Det har også vært befaring med de berørte grunneiere på den nordre traseen, for å kartlegge veier og vilt tråkk o.s.v. disse tingene var ikke tatt med i kalkylene men de mente fortsatt at den Nordre traseen var rimeligere.
De forventa vedtak på reguleringsplan sept. 2006, og Byggestart var forventet å skje høsten 2006. Men de behøvde ikke å begynne i denne enden, hvis det skulle vise seg at de ikke ble klare.
De gjorde det klart igjen at de ikke så noe annen løsning en å bruke Langangen bruene videre, de er heller ikke så bekymret for overgangen fra 4 til 2 felts vei som enkelte beboere er. De tar også sikte på å få bilene fra stein industrien inn på et nytt kryss, sånn at de ikke skal bruke gamle E-18. Veivesenet vil ikke vurdere å legge veien lengre nordover (ønna) sammen med jernbanen fordi de mener brua skal brukes. De er litt usikre på hvor krysset blir liggende på det Nordlige alt. Det er nå tegnet inn ved brua. De lager støy beregninger både på den nye og den gamle veien for å kunne sammenligne. Videre etter bruene mot Porsgrunn er det ikke vurdert ny E18 trase.
John Lium informerte fra Porsgrunn kommunen. P. K her vært med i en plangruppe der de har fått lagt fram mye av sine synspunkter. Grunnen til at P. K ville ha utarbeidet det søndre alt. Var fordi de mente det midtre ville gå for mye ut over jordbruks areal og noen hus, men de ser i dag at dette ikke var noe godt alt. Og har gått vekk fra dette. P. K har sagt til veivesenet at det ikke er noe alt. å legge veien sammen med jernbanen da dette vil bli veldig dyrt. Grunnen er at store deler av veien må gå i tunnel. P. K vil at veivesenet skal ta utgangspunkt i Langangen bruene når de skal planlegge.
De har videre sagt at de vil ha utreda både midtre og nordre alt. Og at de ikke vil forlange ny kommunedelsplan for nordre alt. Kommunen vil ikke at veien skal stoppe ved grensa, men at hvis så skal skje, vil det bli forlangt at det blir bygd nytt kryss ved Nøklegård. Formannskapet kan behandle det Nordre alt. først på møte i januar. Kommunen har gjort det klart at de ikke vil bli hekta av i planprosessen og kommer til å gjøre det de kan for at dette skal gå greit.
OPPSUMMERING OG DISKUSJON:
Det virket som at det ikke var noe interesse om det søndre alt. De fleste virket det som ville ha det Nordre alt. Men det var noe uenighet om hvor krysse skulle ligge, det kom forslag om å legge det opp for bensinstasjonen på nordre trase, men dette ble avfeid med at det ville bli unødvendig mye nye veier som ville dele opp eiendommene enda mer. De fleste i forsamlingen ville ha krysset der det er skissert inn nå, for da kan de bruke eksiterende E-18 til av og på kjøring.
Flere sa at de ikke måtte stoppe utbygginga ved grensa, Det var noe bekymring fra de som bor under brua om fremtiden der når det ikke foreligger videre planer for E18 mot Porsgrunn. Dette hadde alle forståelse for.
Det kom derfor forslag om at velet skulle jobbe med å få planer helt til Moheim det kom forslag om bare å utrede det nordrealternativet, og heller å bruke pengene som skulle gå til utredning av midtre alt, til å planlegge videre E18 trase til Moheim. Noen var da redde for at hvis det ble forlangt for mye så stoppet de den på grensa og det måtte ikke skje.
OPPSUMMERING:
Går for Nordre alt. Ha krysset lengst mulig vest mot bruene, å bruke pengene i fra utredningen av midtre alt, til å utrede fram til Moheim. Styret i velet fikk mye god tilbakemelding og tar dette med til styremøte til uka der vi vil skrive et brev til veivesenet og kommunen om hva vi har kommet fram til.
Vi fikk et spørsmål om velet kan skrive et krast brev til veivesenet om brøyting på brua om vinteren, særlig ved slaps. Brøyte bilene kjører alt for fort, så snøen blir slengt over rekkverket så det smeller i takene under og er en fare for befolkningen.

 
INFORMASJONSMØTE MED STATENS VEGEVESEN
TEMA: E18 Sky – Nøklegård, reguleringsplan.
  • Dato: 20.09.05.
  • Sted: Larvik museum
  • Privat referat av Kari Buer Wiersdalen
I 2002 startet arbeidet med konsekvensutredninger m.m. for ny E 18.
10.05.05. ble det avholdt et informasjonsmøte i Larvik angående utbygging av E 18.
Her ble det gitt en del innspill på vegvesenets planer, og disse var nå vurdert.
Vegvesenet hadde i etterkant av dette møtet gjort endringer på tegningene som innebar flere viltkrysninger, lengre tunneler etc. I området på Nøklegård hadde de fått innspill om å se nærmere på vei for steinindustri, støy, trasevalg m.m.
 
Porsgrunn kommune hadde bedt om forslag til trase sør for eksisterende E 18 og Vegvesenet selv hadde tegnet et forslag om trase som går noe nord for dagens vei. Begge disse forslagene kommer inn på dagens E 18 før Langangsbrua.

Veikontoret i Telemark anser det som uaktuelt å ikke bruke Langangsbrua. De vil ha denne i fortsatt drift en retning, og bygge en ny bro ved siden av den gamle med to kjørefelt andre retning. Dette er en forutsetning som vegvesenet i Vestfold må forholde seg til når de lager tegninger for ny E 18. At utbygging forgår i slike parseller er vanlig, fordi det ikke bevilges rammebetingelser for å tenke lengre linjer ad gangen.
Noen av innspillene fra møtedeltakere fra Langangen angående forslaget som ble presentert:
  • Ikke god mottakelse av linje sør og nord for dagens E 18 trase.
  • Forslagene vil dele eiendommer, beite-, tur- og jaktområder på en uheldig måte
  • Lite aksept for at Vegvesenet ikke tenker lenger ad gangen
  • Bør tenke på Langangen fremover
  • Spørsmål om hvorfor ikke Vegvesenet og Jernbaneverket har samarbeidet om traseene?
  • Ønske om utredninger av andre muligheter (som ikke binder opp til at man må bruke broen, vurdering av tunnel, etc.)
Det ble på møtet også opplyst en uavhengig konsulentgruppe, Multiconsult, gjør visse vurderinger angående utbygging om igjen. Dette skjer etter at Jernbaneverket har kommet med innsigelser på noen områder, bl.a. parallellkjøring og erstatning for steinforekomster.

Hvis fremdriftsplanen for arbeidet holdes, skal kommunedelplan for Larvik og Porsgrunn bli behandlet i februar 2006. Det er en mulighet for å hekte av planen for Nøklegård, Porsgrunn kommune slik at denne behandles noe senere.
Vegvesenet i Vestfold skal ha arbeidet klart til bygging i 2007.
Kartet med forslag til traseer vil oppdateres på www.vegvesen.no

Add comment

Security code
Refresh